Buckminster Fuller: Six Patents

1-170-604: Zelthaut für ein kugelkalottenförmiges Zeltgestell

Richard Buckminster Fuller, Patent 1170604, page 1, 1964. Imprint, 295 × 200 mm. DMC 2246.3.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1170604, page 2, 1964. Imprint, 295 × 200 mm. DMC 2246.3.2.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1170604, page 3, 1964. Imprint, 295 × 200 mm. DMC 2246.3.3.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1170604, 1964. Imprint. DMC 2246.3.4.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1170604, figs 2, 3 & 4, 1964. Imprint, 295 × 200 mm. DMC 2246.3.5.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1170604,fig 5 & 6, 1964. Imprint, 295 × 200 mm. DMC 2246.3.6.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1170604, figs 7 & 8, 1964. Imprint, 295 × 200 mm. DMC 2246.3.7.

1-097-653: Bauwerk in Kugel- oder Kugelabschnittform

Richard Buckminster Fuller, Patent 1097653, page 1, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. 2246.9.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1097653, page 2, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.9.2.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1097653, page 3, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.9.3.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1097653, page 4, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.9.4.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1097653, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.9.5.

1-292-354: Räumliches Gitterwerk für Gewölbe, Kuppeln

Richard Buckminster Fuller, Patent 1097653, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.14.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1097653, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.14.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1097653, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.14.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1097653, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.14.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1292354, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.14.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1292354, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.14.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1292354, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.14.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1292354, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.14.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1292354, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.14.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1292354, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.14.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1292354, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.14.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1292354, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.14.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1292354, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.14.

926-229: Geodesic Dome

Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint, 295 × 200 mm. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint, 290 × 200 mm. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 926229, 1961. Imprint. DMC 2246.1.

1-294-387: Dôme à construction triangulée

Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, page 1, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, page 2, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, page 3, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, page 4, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, page 5, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, page 6, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, page 6, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, page 8, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, 1961. Imprint. DMC 2246.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1294387, 1961. Imprint. DMC 2246.1.

1-009-850: Geodesic Structures

Richard Buckminster Fuller, Patent 1009850, 1965. Imprint. DMC 2246.4.1.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1009850, 1965. Imprint. DMC 2246.4.2.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1009850, 1965. Imprint. DMC 2246.4.3.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1009850, 1961. Imprint. DMC 2246.4.4.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1009850, 1965. Imprint. DMC 2246.4.5.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1009850, 1965. Imprint. DMC 2246.4.6.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1009850, 1965. Imprint. DMC 2246.4.7.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1009850, 1965. Imprint. DMC 2246.4.9.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1009850, 1965. Imprint. DMC 2246.4.10.
Richard Buckminster Fuller, Patent 1009850, 1965. Imprint. DMC 2246.4.8.